Disclaimer, Privacy policy, Terms & Conditions

Information for our websitevisitors

NEDERLANDS - Privacy, Disclaimer, Terms

Disclaimer voor www.pixelthis.nl en/of pixelthis.nl

PIXELTHIS B.V. (Kamer van Koophandel: 60925248), hierna te noemen Pixelthis, verleent u hierbij toegang tot www.pixelthis.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie, teksten, films, afbeeldingen en andere materialen.
Pixelthis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.
Beperkte aansprakelijkheid
Pixelthis spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pixelthis.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pixelthis nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website liggen bij Pixelthis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pixelthis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze pagina wordt gebruikt om gebruikers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie wanneer iemand besluit onze website te gebruiken.

Privacy - Introductie
Onze website is vooral bedoeld als eerste kennismaking met ons, ons bedrijf, onze manier van werken en onze projecten.
Wij hebben geen enkele intentie om gegevens van u, als onze digitale bezoeker, op te slaan en/of onze bezoekers te volgen.
Voor alle transparantie; we hebben alleen Google-analyses op onze website die ons voorzien van anonieme informatie over degenen die onze website bezoeken.
Verder hebben we alleen links naar de verschillende social media kanalen, maar deze zijn op geen enkele manier ingebed.
Ons contactformulier gaat rechtstreeks naar ons en de informatie die we daar vragen lijkt ons relevant voor een eerste kennismaking.
De informatie die we hieruit krijgen bewaren we in ons adressenbestand op de harde schijf van onze computer. Indien nodig zullen we deze onmiddellijk verwijderen.
Wij geven uw gegevens nooit door aan derden, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht.
Mocht je op enigerlei wijze iets vinden waarmee we onbedoeld gegevens van je opslaan of ophalen, dan horen we dat graag van je zodat we direct actie kunnen ondernemen.
Wij wensen u een goede eerste digitale kennismaking en hopen u snel persoonlijk te ontmoeten.

AVG/GDPR en privacy
Als u ervoor kiest om onze website te gebruiken, stemt u ermee in informatie over dit beleid te verzamelen en te gebruiken. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om de service te leveren en te verbeteren. We zullen uw informatie met niemand anders gebruiken of delen dan zoals beschreven in dit privacybeleid.
De voorwaarden die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, die hieronder te vinden zijn, tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid.

Informatie verzamelen en gebruiken
Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze service, kunnen we van u verlangen dat u ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. De website kan gebruikmaken van services van derden die mogelijk informatie verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren.

Gegevens loggen
We willen u erop wijzen dat wanneer u onze website gebruikt, we in geval van een fout op onze website gegevens en informatie verzamelen (via producten van derden) op uw apparaat genaamd Log Data. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP")-adres van uw apparaat, de naam van het apparaat, de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij het gebruik van onze website, de tijd en datum van uw gebruik en andere statistieken.

Cookies
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als een anonieme unieke ID. Deze worden vanaf de website die u bezoekt naar uw browser gestuurd en opgeslagen in het interne geheugen van uw toestel/toestel. Onze website maakt niet expliciet gebruik van deze "cookies". De website kan echter de code van derden gebruiken en de bibliotheken kunnen "cookies" gebruiken om informatie te verzamelen en hun diensten te verbeteren. U heeft de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en om te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van deze service.

Serviceproviders
We kunnen om de volgende redenen gebruik maken van bedrijven en personen of diensten van derden:
* Om onze service te vergemakkelijken;
* Om de Service namens ons te leveren;
* Uitvoeren van service gerelateerde diensten; of
* Om ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.
We willen gebruikers van deze Dienst informeren dat deze derden toegang hebben tot uw Persoonlijke Informatie. De reden is om de hen opgedragen taken in onze naam uit te voeren. Zij zijn echter verplicht de informatie niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Veiligheid
We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke informatie, dus we streven ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele manier van verzending via internet of elektronische opslagmethode 100% veilig en betrouwbaar is, en we kunnen geen absolute veiligheid garanderen.

Links naar andere sites
Onze website en bijbehorende service kunnen links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar die site geleid. Als deze site niet door ons wordt beheerd, raden we u ten zeerste aan om het privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen
Onze Diensten zijn niet gericht op iemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval dat we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie heeft gedeeld, zullen we onmiddellijk van onze servers verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom wordt u geadviseerd deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Neem contact met ons op
Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (per e-mail: info@pixelthis.nl of telefonisch: 036 535 47 96)

Algemene Voorwaarden Pixelthis
Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 60925248

Audiovisuele media producties, media-advies, concept, (video)marketing

Artikel 1 Algemene bepalingen
1. In deze voorwaarden zal worden verstaan onder
Opdrachtnemer: Pixelthis B.V., kantoorhoudende te Almere aan de Wisselweg 33, 1314 CB
Hierna te noemen: PIXELTHIS
Opdrachtgever: diegene met wie PIXELTHIS een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van diensten waaronder het (doen)produceren van audio- visuele communicatie uitingen, het vormgeven, uitwerken en schrijven van (reclame) uitingen in de ruimste betekenis van het woord, alsmede advies en bemiddeling in genoemde diensten en/of werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die PIXELTHIS met een opdrachtgever sluit, op alle uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en diensten van PIXELTHIS, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en PIXELTHIS.
3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door PIXELTHIS schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.
4. Voorwaarden, met als doel deze voorwaarden te wijzigen, zullen alleen van kracht zijn indien en voor zover zij schriftelijk bevestigd zijn door PIXELTHIS. In dat geval blijven de voorwaarden die niet aangepast zijn, van kracht.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes van PIXELTHIS, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Offertes zijn gedurende 30 dagen geldig tenzij anders is vermeld.
3. PIXELTHIS kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.
4. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
5. Overschrijdingen van offertes als gevolg van (verkoop)condities van leveranciers en andere door PIXELTHIS ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voor zover daarmee in overeenstemming - van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.
6. Kosten voortvloeiende uit misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst als gevolg van het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch berichtenverkeer, zijn gedaan.
7. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht en zullen van tevoren door PIXELTHIS aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. De eventueel daarin vervatte voorstellen mogen in dat geval gebruikt worden door opdrachtgever, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren, doch uitsluitend voor het doel en in omvang als omschreven in artikel 9 (Intellectuele eigendomsrechten).
8. Aan een voorafgaand orienterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van PIXELTHIS ter kennismaking en de presentatie gaat over in een werkbespreking
met mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
9. PIXELTHIS maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een opdracht, waarin kort de werkwijze wordt omschreven en de prijs wordt begroot. De begroting bevat een specificatie van de geldende honoraria (op basis van het door PIXELTHIS gehanteerde uurtarief), bureaukosten, reiskosten en kosten van derden.
Zijn bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet te overzien (bijvoorbeeld omdat deze afhankelijk zijn van de voortgang van de opdracht, van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid te voorspellen) dan worden deze pro memorie opgenomen. De factuur komt in dat geval tot stand op basis van nacalculatie.

Artikel 3 Opdrachten, uitvoering en wijzigingen
1. Een opdracht wordt door PIXELTHIS aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
3. PIXELTHIS is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan PIXELTHIS te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door PIXELTHIS.
6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door PIXELTHIS buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
8. Opdrachtgever is verplicht ook na het tot stand komen van een overeenkomst, ten genoegen van PIXELTHIS zekerheid te stellen voor de betaling van het overeengekomen bedrag, indien zulks naar het oordeel van PIXELTHIS geboden is. Zolang deze zekerheid niet behoorlijk is gesteld, is PIXELTHIS gerechtigd levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan opdrachtgeversverplichting zijn deel van de overeenkomst na te komen en PIXELTHIS schadeloos te stellen.
9. PIXELTHIS zal de opdracht naar beste kunnen, in overeenstemming met de briefing en vanuit haar professionele inzicht vervullen.

Artikel 4 Derden
1. PIXELTHIS is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden te doen verrichten of anderszins, namens en voor rekening van opdrachtgever, ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.
2. Voor schade, kosten en claims als gevolg van handelingen of nalatigheden van derden is PIXELTHIS niet aansprakelijk.

Artikel 5 Prijzen
1. Tenzij anders is vermeld op de opdrachtbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW, reis- en verblijfkosten en eventuele verzend-, transport- en portokosten.
2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst een (1) of meerdere onderdelen van de kostprijs voor PIXELTHIS zijn gestegen, is PIXELTHIS gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen, tenzij verhoging van de overeengekomen prijs op basis van nacalculatie nadrukkelijk is uitgesloten. Indien PIXELTHIS de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt en opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien door opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, die extra kosten met zich meebrengen, is PIXELTHIS gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.
4. Indien niet op basis van een begroting als omschreven in artikel 2 wordt gewerkt, dan is het volgende van toepassing.
Alle prijzen zijn vanaf de hoofvestiging van PIXELTHIS en exclusief BTW. Indien niet of slechts gedeeltelijk op basis van een aanneemsom gewerkt wordt, dan zal de factuur een specificatie naar honoraria (bedrag per uur), reiskosten (bedrag per kilometer), kosten van derden en onvoorziene kosten bevatten.
Totdat de opdracht is afgerond houdt PIXELTHIS zich het recht voor om wijzigingen in die kostenfactoren aan te brengen die voortvloeien uit overheidsmaatregelen, prijswijzigingen van leveranciers van PIXELTHIS of andere omstandigheden die tot kostenverhoging leiden waarop zij geen beslissende invloed kan uitoefenen.

Artikel 6 Betaling
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden op een op de factuur van PIXELTHIS aangegeven wijze, binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.
2. PIXELTHIS draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
3. Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door PIXELTHIS van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop PIXELTHIS tot betaling van deze kosten verplicht is.
4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/ verspreiding door PIXELTHIS van opdrachtgever te zijn ontvangen.
5. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens PIXELTHIS voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto, met een minimum van tenminste 1% per maand (of een gedeelte daarvan) plus 2%.
6. Indien niet binnen de gegeven betalingstermijn aan de betalingsverplichting is voldaan, kan PIXELTHIS alle gegeven kortingen alsnog, en met terugwerkende kracht, factureren inclusief de verschuldigde rente, BTW en eventuele andere kosten.
7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende; deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste EUR 250,- per vordering bedragen.
8. Bij akkoord van offerte vindt een aanbetaling plaats van 50% van dat offertebedrag voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen
9. In geval van faillissement, surseance van betaling, onderbewindstelling, beslag of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever zijn de vorderingen van PIXELTHIS op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 7 Levering, transport en risico
1. Door PIXELTHIS opgegeven leveringstermijn hebben indicatieve strekking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. PIXELTHIS neemt zoveel mogelijk overeengekomen levertijden in acht, doch overschrijding hiervan levert geen verzuim of aansprakelijkheid op aan de zijde van PIXELTHIS.
Het enkele overschrijden van de leveringstermijn door PIXELTHIS kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij schriftelijke overeenkomst is bedongen, en geeft opdrachtgever geen recht zijn opdracht te annuleren.
3. Bij niet-tijdige aflevering dient opdrachtgever PIXELTHIS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen biedt PIXELTHIS in geval van productie van film, muziek en/of een combinatie van beide(n) de opdrachtgever eenmaal de gelegenheid het product te beoordelen, waarna noodzakelijke wijzigingen, na schriftelijke opgave door de opdrachtgever, door PIXELTHIS worden verwerkt.
5. Het is PIXELTHIS toegestaan 10% meer of minder te leveren dan waarvoor opdracht is gegeven. Het meerwerk zal in rekening worden gebracht en het minderwerk zal worden verrekend.
6. De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, door overdracht van de overeengekomen producten van PIXELTHIS aan de opdrachtgever of de aangewezen transporteur, alsmede door ondertekening van een leveringsverklaring
7. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer PIXELTHIS de zaken door een schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.
Indien de volledige informatie, die naar de mening van PIXELTHIS nodig is om de opdracht uit te voeren, niet tijdig in haar bezit is, zal door PIXELTHIS en in overleg met opdrachtgever een nieuwe afleveringsdatum vastgesteld worden na ontvangst van de noodzakelijke informatie.
8. Indien de opdrachtgever aan PIXELTHIS verzoekt de geleverde producten tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer PIXELTHIS de geleverde producten aan de opdrachtgever heeft overgedragen. In het geval dat de opslag in opdracht van opdrachtgever gebeurt, treedt PIXELTHIS slechts op als intermediair en is PIXELTHIS gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
9. Indien is overeengekomen dat PIXELTHIS het transport verzorgt, bepaalt PIXELTHIS op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
10. Wanneer de zaken geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever in gebruik zijn genomen vervalt het recht van koper tot herstel, vervanging of schadevergoeding wegens een gebrek in de nakoming.
11. In de gevallen dat:
a. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, of;
b. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling of wettelijke schuldsaneringsregeling wordt aangevraagd en/of verleend, onder curatele wordt gesteld, op zijn zaken of een gedeelte daarvan conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
c. opdrachtgever zijn bedrijf of een gedeelte daarvan liquideert of stillegt; heeft PIXELTHIS het recht de overeenkomst op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht op vergoeding van de schade en kosten.
12. Overdracht van een productie, in het bijzonder het recht van gebruik als omschreven in artikel 9 vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico ligt vanaf levering bij opdrachtgever.
13. Opdrachtgever dient een geleverde productie bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste productie geleverd is;
b. of de geleverde productie voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient opdrachtgever binnen acht dagen na levering deze schriftelijk aan PIXELTHIS te melden.
Niet zichtbare gebreken dient opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering schriftelijk te melden aan PIXELTHIS.
Indien de gebreken of tekorten ontoelaatbaar zijn, heeft opdrachtgever uitsluitend recht op vervanging van de productie of aanvulling van het tekort.

Artikel 8 Vrijwaring en Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om de productie die in overeenstemming met de omschrijving van de opdracht is geproduceerd waarbij PIXELTHIS vertrouwt op de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens - op onjuistheden en onzorgvuldigheden te controleren. Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de productie. Hij vrijwaart PIXELTHIS ter zake tegen iedere aansprakelijkheid door derden.
2. De opdrachtgever vrijwaart PIXELTHIS voor alle aanspraken van derden terzake van gebrekkige producten in de zin van productaansprakelijkheidsbepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
3. Indien de op drachtgever aan PIXELTHIS informatiedragers, elektronische bestanden, of software en dergelijke verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
4. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem/haar geleverde zaken die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan normaal te stellen veiligheidseisen.
5. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die PIXELTHIS aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde PIXELTHIS effectief vrijwaart. PIXELTHIS zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
6. PIXELTHIS zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, diefstal of schade aan goederen van opdrachtgever, behoudens er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PIXELTHIS.
7. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering.
8. De aansprakelijkheid van PIXELTHIS is beperkt tot de door opdrachtgever geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van PIXELTHIS. Verder is de aansprakelijkheid beperkt tot het geoffreerde of gefactureerde bedrag waarop de schade betrekking heeft, doch niet meer dan het bedrag per gebeurtenis dat de verzekeraar van PIXELTHIS ten hoogste uitkeert.
PIXELTHIS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst.
Voor zover schade door de aansprakelijkheidsverzekering van PIXELTHIS wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PIXELTHIS beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering.
9. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van PIXELTHIS ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is PIXELTHIS nimmer verplicht.
Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van PIXELTHIS niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van PIXELTHIS beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
10. De aansprakelijkheid van PIXELTHIS voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten, Rechten en Eigendomsvoorbehoud
1. Pixelthis is een bij het Benelux-merkenbureau geregistreerd en gedeponeerd beeld- en woordmerk.
2. Het auteursrecht, het recht van, film, beeldmateriaal, concept, tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder tekst- en/of beeldontwerp (voorlopig of definitief), tekening, model of andere vormgevingen, berust bij PIXELTHIS, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ook indien opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
3. PIXELTHIS behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van (invorderings)kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
4. Wanneer niet schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde in voorgaande slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in hetgeen in opdracht door PIXELTHIS vervaardigd is aan te (doen) brengen, tenzij anders overeengekomen. Bij ingrijpende wijziging van het door PIXELTHIS geleverde werk die niet de goedkeuring van PIXELTHIS heeft, kan PIXELTHIS het gebruik verbieden.
6. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
7. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht PIXELTHIS hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
8. PIXELTHIS heeft jegens de opdrachtgever een retentierecht op alle zaken en gelden die PIXELTHIS uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.
9. PIXELTHIS blijft ten alle tijden eigenaar van het ruwe geluids- en beeldmateriaal dat tot het product heeft geleid.
10. Alle door PIXELTHIS in het kader van de opdracht vervaardigde of gekochte zaken, waaronder in ieder geval decor en decorstukken, storyboards, films en filmfragmenten, blijven het eigendom van PIXELTHIS.
11. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet, Wet op de Naburige Rechten of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten, zoals enig recht van industriele of intellectuele eigendom, van derden en vrijwaart hij PIXELTHIS voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiele als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde PIXELTHIS binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkings- onderhandelingen noodzakelijk is.
12. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
13. PIXELTHIS is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op de titelrol of anderszins mits op een bij het medium gebruikelijke wijze.
14. PIXELTHIS geeft de opdrachtgever geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de zaken tot herhaald gebruik.
15. PIXELTHIS zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn het geleverde werk ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit te gebruiken.
16. Alle rechten behorende bij de werkzaamheden/bijdrage van opdrachtnemer berusten bij opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen. Dat wil zeggen dat alle rechten genoemd in de Wet op de Naburige Rechten en van de rechten van de Auteurswet 1912 niet uit handen worden gegeven, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Daarnaast zullen alle rechten tot openbaarmaking, herhaling, vastlegging, verveelvoudiging en verspreiding van zijn bijdrage in en aan de productie niet worden overgedragen aan de producent/ opdrachtgever, maar in bruikleen worden gegeven tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen behouden het onvoorwaardelijke recht de prestatie/ uitoefening/productie van opdrachtnemer te exploiteren op welke wijze heden of toekomst ook bekend, zulks uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen. Opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen alleen heeft/hebben het recht de in dit artikel bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, c.q. terzake daarvan licenties te verstrekken aan derden.

Artikel 10 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beeindiging van de opdracht.

Artikel 11 Overmacht
1. In geval PIXELTHIS door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. 2. Onder overmacht wordt verstaan: tekort of ziekte van personeel, oorlog, burgerlijke onrust, oproer, vuur of andere rampen, tekorten aan materialen benodigd voor het uitvoeren van een opdracht, gebrek aan voorraden, additieven of brandstof, instorten van de bedrijfsruimte, stakingen, uitsluitingen, overheidsinmenging, wegvallen van het transport, extreme weersomstandigheden en alle overige omstandigheden buiten controle van PIXELTHIS, onafhankelijk of zij gebeuren in eigen ruimte, bij leveranciers of de verzenddienst, dan wel zodanige wijziging van omstandigheden dat verder nakomen van de verplichtingen redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Ook indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PIXELTHIS haar verbintenis had moeten nakomen, heeft PIXELTHIS het recht zich op overmacht te beroepen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PIXELTHIS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door PIXELTHIS niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. De opdrachtgever dient in geval van verhindering of uitstel van de overeengekomen werkzaamheden PIXELTHIS onverwijld - minimaal achtenveertig (48) uur voor aanvang van de werkzaamheden - te informeren. Bij verhindering door aantoonbare overmacht, zal een proportioneel deel van de afgesproken vergoeding in mindering worden gebracht zulks, uitsluitend ter beoordeling van PIXELTHIS. Indien de opdrachtgever, PIXELTHIS niet tijdig op de hoogte brengt van de verhindering, of wanneer overmacht als grond van verhindering niet naar tevredenheid aantoonbaar kan worden gemaakt, waardoor de doorgang van de werkzaamheden in gevaar komt, of de werkzaamheden komen te vervallen, zullen alle kosten die moeten worden gemaakt om een oplossing te vinden op de opdrachtgever worden verhaald, met een minimum van € 250,-
Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die moeten worden gemaakt met betrekking tot invordering van het aan PIXELTHIS verschuldigde bedrag zullen tevens voor rekening van de opdrachtgever zijn. De verschuldigde kosten dienen veertien (14) dagen na verzending van de factuur te worden voldaan op het desbetreffende rekeningnummer van PIXELTHIS. Voor elke maand of een gedeelte daarvan is een twaalfde (12e) gedeelte van de wettelijke rente verschuldigd, zoals bedoeld in artikel 6:119 van het BW en bedraagt tenminste 1% per maand of een gedeelte daarvan .
4. PIXELTHIS kan aan opdrachtgever een schadevergoeding vragen indien de verhindering of overmacht een gevolg is van zaken waarover de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst geen of onjuiste inlichtingen heeft verstrekt.
5. Indien PIXELTHIS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde deel geen zelfstandige waarde heeft.
6. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen altijd bereikbaar te zijn voor PIXELTHIS, in verband met onvoorziene omstandigheden.

Artikel 12 Ontbinding
1. PIXELTHIS is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
I. de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen;
II. de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen;
III. na het sluiten van de overeenkomst PIXELTHIS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
IV. de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; V. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
V. de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
VI. de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid heeft over zijn/haar vermogen.
2. Indien een van de hier omschreven feiten of omstandigheden zich voordoet, stelt de andere partij PIXELTHIS hiervan onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever ter zake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door PIXELTHIS verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van PIXELTHIS om de gehele schade in rechte te vorderen.
4. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 13 Overige afspraken
1. Opdrachtgever dient zich aan alle, individueel gemaakte, afspraken te houden die zowel mondeling als schriftelijk zijn gemaakt met PIXELTHIS. Deze afspraken kunnen al dan niet limitatief, in de overeenkomst worden vermeld. Ook op deze afspraken zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
2. PIXELTHIS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling naar opdrachtgever en/of derden.

Artikel 14 Geschillen
1. PIXELTHIS is bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.
2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin PIXELTHIS gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
3. Wanneer een artikel van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan door de bevoegde rechter niet rechtsgeldig wordt bevonden, blijven de andere artikelen onverkort van toepassing.

ENGLISH - Privacy, Disclaimer, Terms
This page is used to inform users about our policy regarding the collection, use and disclosure of personal information when someone decides to use our website.

Privacy - Introduction
Our website is primarily intended as a first introduction to us, our company, our way of working and our projects.
We have no intention whatsoever to store data from you, as our digital visitor, and / or to follow our visitors.
For all transparency; we only have Google analytics on our website that provide us with anonymous information about those who visit our website.
Furthermore, we only have links to the various social media channels, but they are not embedded in any way.
Our contact form goes directly to us and the information we ask for there seems relevant to us for a first acquaintance.
We store the information that we get from this in our address file on the hard disk of our computer. If required, we will immediately remove it.
We will never pass on your details to third parties unless you have explicitly requested this yourself.
If in any way you find something with which we inadvertently store or retrieve data from you, we would love to hear from you so that we can take immediate action.
We wish you a good first digital acquaintance and hope to meet you soon personally.

AVG/GDPR & Privacy
If you choose to use our website, you agree to collect and use information regarding this policy. The Personal Information that we collect is used to deliver and improve the service. We will not use or share your information with anyone other than as described in this Privacy Policy.
The terms and conditions used in this Privacy Policy have the same meaning as in our Terms and Conditions, which can be found below unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Gather and use information
For a better experience while using our service, we may require that you provide us with certain personally identifiable information. The website may use third-party services that may collect information that is used to identify you.

Log data
We would like to inform you that when you use our website, in case of error in our website we collect data and information (via third-party products) on your device called Log Data. This log data may contain information such as your device Internet Protocol ("IP") address, device name, operating system version, the configuration of the app when using our website, the time and date of your use and other statistics.

Cookies
Cookies are files with a small amount of data that is often used as an anonymous unique ID. These are sent to your browser from the website you are visiting and stored on the internal memory of your device / device. Our website does not explicitly use these "cookies". The website may, however, use the third-party code and the libraries using "cookies" to collect information and to improve their services. You have the option to accept or reject these cookies and to know when a cookie is sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some parts of this service.

Service providers
We may use companies and persons or services of third parties for the following reasons:
* To facilitate our service;
* To deliver the Service on our behalf;
* Perform service-related services; or
* To help us analyze how our service is used.
We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them in our name. They are, however, obliged not to disclose or use the information for any other purpose.

Safety
We value your trust in providing your personal information, so we strive to use commercially acceptable means to protect it. But remember that no means of transmission via the Internet or electronic storage method is 100% safe and reliable, and we can not guarantee absolute security.

Links to other sites
Our website and associated service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. If this site is not managed by us, we strongly recommend that you read the Privacy Policy of these websites. We have no control over and take no responsibility for the content, privacy policy or practices of third-party sites or services.

Children's privacy
Our Services are not aimed at anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under the age of 13. In the event that we discover that a child under the age of 13 has shared personal information, we will immediately remove it from our servers. If you are a parent or guardian and you know that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to take necessary actions.

Changes to this privacy policy
We may update our privacy policy from time to time. That is why you are advised to regularly check this page for possible changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes take effect immediately after being posted on this page.

Contact us
If you have any questions or comments about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us (by e-mail: info@pixelthis.nl or by phone: 036 535 47 96)
NOTE: We are a Dutch company, so any language- or translation errors are reserved.
The following text is therefore for information only and no rights can be derived from this.

Disclaimer for www.pixelthis.nl and / or pixelthis.nl
PIXELTHIS B.V. (Chamber of Commerce: 60925248), hereinafter referred to as Pixelthis, hereby gives access to www.pixelthis.nl ("the Website") and publishes for information, texts, films, images and other materials.
Pixelthis reserves the right at any time to modify or remove parts without notice to you.
The information on the Website is intended to be non-binding and not as a concrete offer to conclude an agreement. Agreements are only concluded by accepting a Website Offered as such.

AVG/GDPR & Privacy - Introduction
Our website is primarily intended as a first introduction to us, our company, our way of working and our projects.
We have no intention whatsoever to store data from you, as our digital visitor, and / or to follow our visitors.
For all transparency; we only have Google analytics on our website that provide us with anonymous information about those who visit our website.
Furthermore, we only have links to the various social media channels, but they are not embedded in any way.
Our contact form goes directly to us and the information we ask for there seems relevant to us for a first acquaintance.
We store the information that we get from this in our address file on the hard disk of our computer. If required, we will immediately remove it.
We will never pass on your details to third parties unless you have explicitly requested this yourself.
If in any way you find something with which we inadvertently store or retrieve data from you, we would love to hear from you so that we can take immediate action.
We wish you a good first digital acquaintance and hope to meet you soon personally.

Limited liability
Pixelthis is committed to updating and / or updating the content of the Website as often as possible. Despite this care and attention, content may be incomplete and / or incorrect.
The services offered on the Website may change at any time without prior notice by Pixelthis.
In particular, all prices on the Website are subject to type and programming errors. No liability is accepted for the consequences of such errors. No agreement is made based on such errors.
Pixelthis can never accept liability for website links or third-party websites.
Copyright
All intellectual property rights regarding the materials on this website are at Pixelthis. Copying, distributing and any other use of these materials is not permitted without the written permission of Pixelthis, except as otherwise provided for in compulsory law (such as copyright law) unless otherwise specified by specific materials.
Other;
This disclaimer may change from time to time.
NOTE: We are a Dutch company, so any language- or translation errors are reserved.
The following text is therefore for information only and no rights can be derived from this.

Signed at the Chamber of Commerce under number: 60925248

Audiovisual media productions, media advice, concept, (video) marketing

Article 1 General Terms
1. In these terms, we will understand Contractor: Pixelthis B.V., Almere at the Wisselweg 33, 1314 CB
Hereinafter referred to as: PIXELTHIS
Client: The person with whom PIXELTHIS has concluded an agreement to provide services including the production of audiovisual communication, the formulation, elaboration and writing of (advertisement) expressions in the broadest sense of the word, as well as advice and Mediation in the mentioned services and / or activities.
2. These terms and conditions apply to all agreements that PIXELTHIS concludes with a client, all PIXELTHIS offers, orders, orders, deliveries and services, unless expressly or partially expressly stated in writing, or only Have been declared applicable in so far as they do not conflict with the written agreements between client and PIXELTHIS.
3. Terms and conditions applied by the principal, which conflict with these terms, can not be recognized unless agreed by PIXELTHIS in writing.
4. Terms, with the purpose of modifying these terms, will only be effective if and in so far as they are confirmed in writing by PIXELTHIS. In that case, the conditions that are not modified will remain in force.

Article 2 Offers and Conformity Agreement
1. All quotes of PIXELTHIS, in any form whatsoever, shall be entirely free of charge, unless expressly stated otherwise.
2. Offers are valid for 30 days unless otherwise stated.
3. PIXELTHIS may withdraw a tender as long as the client has not accepted the offer.
4. Overruns of tenders up to 10% are accepted by the client as a budget risk and therefore need not be reported as such.
5. Overruns of tenders resulting from (sales) terms of suppliers and other third parties affiliated with PIXELTHIS shall not be deemed to be exceeded, even if those terms are not included separately in a tender, as these terms are deemed not only known to the client To be part of the present terms of delivery, as well as from the beginning.

6. Costs arising from misunderstandings as to the content and performance of the agreement as a result of the Customer's incorrect or inaccurate or incomplete specification of the Contract, shall be at the expense and risk of the Client, Even if that assignment and / or communications have been made in writing, including electronic messaging 7. The costs of large quotes can be charged and will be notified by PIXELTHIS to the client in advance. Any proposals contained therein may in this case be used by the commissioner, even if he or she may execute them by another but for the purpose and extent as defined in Article 9 (Intellectual Property Rights).
8. There is no charge for a prior consultation call. If the first conversation goes beyond a presentation of PIXELTHIS for acquaintance and the presentation goes on in a discussion
With possible solutions, you may be charged.
9. PIXELTHIS, if desired, makes a budget relating to an assignment, which briefly describes the method and budget the budget. The budget contains a specification of the current fees (based on the hourly rate used by PIXELTHIS), agency fees, travel expenses and third party costs.
In the preparation of the budget, please do not overlook certain costs or expense items (for example, because they depend on the progress of the assignment, third-party pricing or otherwise not predictably), then this pro memorandum will be included. In that case, the invoice will be calculated on the basis of recalculation.

Article 3 Commissions, Implementation and Changes
1. An order is accepted by PIXELTHIS by either confirming acceptance to the client in writing or in carrying out the work.
2. The client is bound by and from the assignment of the assignment.
3. PIXELTHIS is bound by and from the acceptance of the assignment.
4. Changes to the assignment, after it has been provided, must be communicated to PIXELTHIS by the client in writing and in writing. If the changes are given verbally, then the client is at risk.
5. The changes to the assignment are in force through and upon acceptance by PIXELTHIS.
6. Any additional or minor costs incurred as a result of changes in the assignment will in principle be paid to the client or to the benefit of the client.
7. Changes to the contract may result in the agreed delivery time by PIXELTHIS being exceeded beyond its responsibility.
8. The client is also required to secure PIXELTHIS after payment of the agreed amount after PIXELTHIS has been agreed upon, in the opinion of PIXELTHIS. As long as this security has not been met, PIXELTHIS is entitled to postpone delivery or cancel the agreement without judicial intervention and without prejudice to the client's obligation to comply with part of the agreement and to indemnify PIXELTHIS.
9. PIXELTHIS will fulfill the assignment as best as possible, in accordance with the briefing and from her professional insight.

Article 4 Dedicated
1. PIXELTHIS is entitled to perform work by third parties in the performance of the agreement or otherwise to provide goods and / or services on behalf of and on behalf of client.

2. PIXELTHIS is not liable for damage, costs and claims resulting from acts or omissions of third parties.

Article 5 Awards
1. Unless otherwise stated on the order confirmation or quotation, all mentioned prices are exclusive of VAT, travel and subsistence costs and any shipping, shipping and postage charges.
2. If PIXELTHIS has accrued (1) or several components of the cost price after PIXELTHIS has been reached, PIXELTHIS is entitled to increase the agreed price therewith unless the agreed price on the basis of recalculation is explicitly excluded. If PIXELTHIS increases the price within three months after the agreement has been concluded and the client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or company, it is authorized to dissolve the agreement.
3. If, by the client, changes are made to the original contract, of whatever nature, they incur additional costs, PIXELTHIS is entitled to increase the agreed price accordingly.
4. If not based on a budget as defined in Article 2, then the following applies.
All prices are from PIXELTHIS headquarters and excluding VAT. If not or only partially based on a nominal value, the invoice will include a specification of fees (amount per hour), travel expenses (amount per kilometer), third party costs and unforeseen costs.
PIXELTHIS reserves the right to make changes to those cost factors resulting from government measures, price changes made by PIXELTHIS vendors or other circumstances which lead to a cost increase on which they can not exercise decisive influence.

Article 6 Payment
1. Payment shall be made, without prejudice to the provisions of the following paragraphs, in a manner specified on the invoice of PIXELTHIS within the period specified in the invoice and in the absence of such a period within thirty days after the invoice date.
2. PIXELTHIS ensures timely billing. Share invoicing is possible at all times, unless explicitly excluded in writing. However, exclusion from the right of sub-invoicing can never concern the costs mentioned in the following paragraphs.
3. Commercial and (media) media costs must be received by PIXELTHIS from the client prior to the date on which PIXELTHIS is required to pay these costs.
4. Postage and other distribution costs for postal mail shipment must be received by PIXELTHIS by shipper for shipment / distribution.
5. If the Client does not meet PIXELTHIS within the agreed term, he is required to pay interest on the invoice amount from the date on which the invoice should have been paid without prior notice and notice. This interest rate is for each month (or part thereof) of the overdue payment period a twelfth portion of the current account debit account, with a minimum of at least 1% per month (or part thereof) plus 2%.
6. If PIXELTHIS is not fulfilled within the specified payment period, PIXELTHIS may, in retroactively, invoice all given discounts, including interest due, VAT and any other charges.
7. All costs, both judicial and extrajudicial, in respect of the recovery of the due and unpaid due by the principal shall be borne by the principal; As proof of the liability of these costs, the submission of the relevant invoices is sufficient; These costs are fixed at least 15% of the invoice amount concerned and will be at least EUR 250, - per claim.
8. Upon acceptance of a tender, a deposit of 50% of that bid amount will be paid before the work is commenced
9. In case of bankruptcy, surseance of payment, surrender, seizure or liquidation of the client's company, the claims of PIXELTHIS on the client are immediately due.

Article 7 Delivery, Transport and Risk
1. Delivery date specified by PIXELTHIS has indicative scope, unless otherwise agreed in writing.
2. PIXELTHIS takes into account as many agreed delivery times as possible, but exceeding this does not give rise to any negligence or liability on the part of PIXELTHIS.
PIXELTHIS may only exceed the delivery period, even without notice of default, to claim damages, unless agreed upon by written agreement, and does not entitle the client to cancel his order.
3. In the case of non-timely delivery, the client PIXELTHIS must therefore fail in writing.
4. Unless otherwise agreed in writing, PIXELTHIS, once the production of film, music and / or a combination of both (s), offers the customer the opportunity to review the product, after which the necessary changes, after written notice by the client, by PIXELTHIS are processed.
5. It is PIXELTHIS allowed to deliver 10% more or less than for which order was given. The additional work will be charged and the lesser work will be settled.
6. Delivery, unless otherwise agreed, by transfer of the agreed products of PIXELTHIS to the principal or the designated carrier, as well as the signing of a delivery declaration
7. If the client fails to cooperate with the delivery, however, the risk of loss and / or damage will be transferred to the client when PIXELTHIS makes the goods available to the client by a written notice. The goods are then stored at the disposal of the client for his account and risk. Delaying delivery time will in no way affect the obligation to pay the deadlines at the agreed times.
If the full information, which PIXELTHIS considers necessary to perform the assignment, is not in time, PIXELTHIS and, in agreement with the client, will have a new delivery date after receipt of the necessary information.
8. If the client requests PIXELTHIS to temporarily store the products delivered elsewhere, the risk of loss and / or damage to the goods will also pass on to the client when PIXELTHIS has transferred the delivered products to the client. In the event that the storage is done on behalf of the client, PIXELTHIS acts only as an intermediary and PIXELTHIS is entitled to charge a reasonable fee for this.
9. If it is agreed that PIXELTHIS carries out the transport, PIXELTHIS determines the manner in which the transport (including shipping, packaging and the like) takes place. The transport takes place under all circumstances at the expense and risk of the client.
10. When the goods have been fully or partially taken into use by the client, the right of the buyer ceases to be repaired, replaced or compensated for failure to comply.
11. In cases where:
A. The client does not fulfill his obligations in good time, or not properly, or; B. Client declared bankrupt (provisional) Payment or Debt Settlement Scheme is requested and / or granted, under curtailment, placed in its affairs or part thereof in a conservative or executional manner;
C. Client is liquidating or stopping a company or a part thereof; PIXELTHIS has the right to suspend the agreement, or to terminate it with immediate effect as a whole or in part, without prejudice to its right to compensation for damages and costs.
12. Transfer of a production, in particular the right of use as defined in Article 9, is by delivery and full payment. The risk is from delivery to the client.
13. Client must investigate a delivered production upon delivery - or as soon as possible afterwards -. In doing so, the principal must check whether the contractor answers the agreement, namely:
A. Whether the correct production has been delivered; B. Whether the production delivered meets the agreed quality requirements or - if they are missing - the requirements that may be made for normal or commercial purposes.
If visible defects or deficiencies are detected, the client must report this to PIXELTHIS within eight days of delivery.
Non-visible defects, the client must report to PIXELTHIS within eight days after discovery, but no later than two months after delivery.
If defects or deficiencies are inadmissible, the client is entitled to replacement of the production or supplement of the deficit.

Article 8 Indemnity and Liability
1. As a material expert, the client has the duty to verify the production that is in accordance with the description of the assignment, in which PIXELTHIS relies on the accuracy and completeness of the information provided by the client - to check for inaccuracies and inaccuracies. Client accepts liability for use of production. He indemnifies PIXELTHIS against any liability by third parties.
2. The client indemnifies PIXELTHIS for all third party claims regarding defective products within the meaning of product liability provisions in the Civil Code.
3. If the PIXELTHIS provider provides information carriers, electronic files, or software and the like, the client guarantees that they are free from viruses and defects.
4. The principal shall ensure that the goods delivered by him / her necessary for the performance of the agreed work are in good condition and comply with normal safety requirements.
5. The liability for work for the client, which PIXELTHIS has assigned to a third party, is limited to the extent that the third PIXELTHIS is effectively released. PIXELTHIS will do all the work, and the client, all the cooperation that may be required of him to obtain the highest possible compensation of the third party in question.
6. PIXELTHIS shall in no way be liable for loss, theft or damage to goods of the client, unless there is intent or gross negligence on the part of PIXELTHIS.
7. The client is responsible for adequate insurance.
8. The liability of PIXELTHIS is limited to the damage suffered by the client, which is the direct and exclusive consequence of PIXELTHIS's liability. Furthermore, the liability is limited to the amount offered or invoiced by the damage, but not more than the amount per event that the insurer of PIXELTHIS has the highest.
PIXELTHIS is not liable for consequential damages, including stagnation damage and loss of profits.
Insofar as PIXELTHIS liability insurance covers damage, the liability of PIXELTHIS is limited to the amount of the insurance benefit.
9. If an objection of goods and / or services is found to be well founded and PIXELTHIS liability is determined in this regard, it will pay to his choice or a fee of up to the invoice value of the delivered or replaced free of charge after the Originally delivered by him was reclaimed. PIXELTHIS is never mandatory until further damages.
If PIXELTHIS's liability insurer does not pass, PIXELTHIS liability is limited to the amount of the due fee. For longer term contracts, liability is limited to the fee section due for the last six months.
10. PIXELTHIS liability for any damage which is directly or indirectly the result of defects in the services or goods provided by him is in any case limited to the amount of his remuneration less the out-of-pocket cost to Matters of the delivered. The Client waives his right to claim termination of what has been agreed on the basis of default.

Article 9 Intellectual Property Rights, Rights and Property Retention
1. Pixelthis is a registered and deposited image and word mark at the Benelux trademark office.
2. The copyright, right of film, footage, concept, drawing or model or any other intellectual property right in respect of any textual and / or image design (provisional or final), drawing, model or other design is based on PIXELTHIS, Unless otherwise agreed in writing, even if the client has been charged for this.
3. PIXELTHIS explicitly reserves the ownership of the goods to be delivered until the client has fulfilled all the obligations of the agreement, including the obligations to pay (recovery) costs, interest and surcharges incurred by the client.
4. When not otherwise agreed in writing, the client obtains acceptance of the assignment and without prejudice to the foregoing, only the right to one-time use for the purpose and size as specifically agreed between the parties at the time of acceptance of the assignment .
5. The client is not allowed to make changes to what was commissioned by PIXELTHIS, unless otherwise agreed. In the event of a significant change to the work provided by PIXELTHIS that does not have PIXELTHIS approval, PIXELTHIS may prohibit the use.
6. In case the delivery is part of a series of deliveries, the ownership of the goods is reserved until all payment obligations related to this series of deliveries have been met.
7. If third parties wish to establish or apply any rights to the goods delivered under title reservation, the client is obliged to inform PIXELTHIS of this without delay.
8. PIXELTHIS has the right to hold all of the rights and obligations of PIXELTHIS, which PIXELTHIS has or will receive for any claims which it has or may incur on behalf of the client.

9. PIXELTHIS will always own the raw audio and video material that led to the product.
10. All PIXELTHIS products manufactured or purchased by PIXELTHIS, including at least decor and decorative pieces, storyboards, movies and film clips, remain the property of PIXELTHIS.
11. By giving an order for disclosure or reproduction of objects protected by the Copyright Act, the Neighborhood Act or any other intellectual property legislation, which are made available by or on behalf of the client itself, declares the Client that does not infringe on statutory and protected rights, such as any industrial or intellectual property right, from third parties, and indemnifies PIXELTHIS for third party claims or for direct and indirect consequences, both financial and other, from The disclosure or reproduction arising. The client is obliged to inform in writing, in the event of a claim by a third PIXELTHIS within 48 hours, and provide, upon request, all information and cooperation that is necessary for conducting defense and / or settlement negotiations.
12. The client is not entitled to any further or other use of the commissioned than the previously expressly agreed use for the duration of the relationship. If nothing has been agreed on, then the first use is as agreed.
13. PIXELTHIS is entitled to sign the contract. Or to name her name in the colophon or on the title role or otherwise provided that in a manner customary to the media.
14. PIXELTHIS does not give the client any warranty regarding the suitability of the business until repeated use.
15. PIXELTHIS shall, without prejudice to the rights to be agreed upon, be entitled to use the work provided for its own promotion and / or publicity.
16. All rights related to the work / contribution of the contractor are based on the contractor or his legitimate heirs. That is, all rights mentioned in the Rights Act and the Copyright Acts Act 1912 are not released unless otherwise explicitly agreed. In addition, all rights to disclosure, repetition, recording, reproduction and distribution of its contribution to and production will not be transferred to the producer / client, but will be loaned out unless otherwise agreed in writing. Contractor or his legitimate heirs retain the unconditional right to exploit the performance / exercise / production of the contractor in what manner of future or future, for the sole purpose of assessing the contractor or his legitimate heirs. Contractor or his legitimate heirs only have the right to transfer all or part of the rights referred to in this article to third parties, or to provide licenses to third parties.

Article 10 Confidentiality
1. Both parties are required to maintain confidentiality of any confidential information they have obtained under the agreement from one another or from another source. Information is confidential if notified by the other party or if it is due to the nature of the information. This confidentiality also extends until the termination of the contract.

Article 11 Force Majeure
1. In the event that PIXELTHIS is prevented by force majeure from performing the agreed work in whole or in part, he has the right to suspend the execution of the agreement without judicial intervention or to consider the agreement to be terminated in full or in part, Without any damages or guarantees being held. 2. Force majeure means deficiency or illness of personnel, war, civil unrest, riot, fire or other disasters, shortages of materials required for performance of a mission, lack of supplies, additives or fuel, collapse of the business premises, strikes , Exclusions, government interference, transport lost, extreme weather conditions and all other circumstances beyond PIXELTHIS's control regardless of whether they happen in their own premises, suppliers or shipping service or any such change in circumstances that further fulfillment of the obligations can not reasonably be possible are expected. Even if the circumstance that prevents (further) compliance occurs after PIXELTHIS has complied with its commitment, PIXELTHIS has the right to appeal to force majeure.
During force majeure, PIXELTHIS's delivery and other obligations will be suspended. If the period in which failure to fulfill PIXELTHIS's obligation to enforce PIXELTHIS's obligation does not exceed 14 days, both parties are empowered to terminate the agreement without the obligation to claim damages.
3. In the event of a delay or deferral of the agreed work, PIXELTHIS shall immediately inform the client - at least forty-eight (48) hours prior to commencement of work. In case of demonstrable force majeure, a proportional portion of the agreed compensation will be deducted, for the sole purpose of PIXELTHIS. If PIXELTHIS does not inform PIXELTHIS in advance of the impediment or if force majeure can not be proved satisfactorily as a result of the execution of the work, or the work will expire, all costs will expire. Which must be made to find a solution to the client, with a minimum of € 250, -
All costs both judicial and extrajudicial to be incurred in connection with the recovery of the amount due to PIXELTHIS will also be borne by the principal. The fees due should be paid fourteenteen (14) days after the invoice is sent to the relevant account number of PIXELTHIS. For each month or part thereof, a twelfth (12th) portion of the statutory interest is payable as referred to in Article 6: 119 of the Dutch Civil Code and amounts to at least 1% per month or part thereof.
4. PIXELTHIS is entitled to claim damages to the client if the prevention or force majeure is a consequence of matters which the client did not provide inaccurate or inaccurate information on the contract.
5. If PIXELTHIS has already partially fulfilled its obligations or partially fulfilled its obligations, it is entitled to invoice the delivered or separately delivered item and the client is obliged to comply with this invoice as if It's a separate contract. However, this does not apply if the part already delivered does not have an independent value.
6. The Client must ensure that PIXELTHIS is always accessible for unforeseen circumstances.

Article 12 Dissolution
1. PIXELTHIS is authorized to suspend its work or to dissolve the agreement in whole or in part without requiring a notice of default if:
I. The principal in default is to meet the agreed price, including the interest and costs due;
II. The client in default is to receive the goods delivered;
III. After the conclusion of the agreement, PIXELTHIS has come to the notice of circumstances that the client will not fulfill the obligations, including the circumstance that the client finds that the client is insufficiently creditworthy;
IV. The client fails to fulfill his / her obligations under the agreement; V. the client is declared bankrupt
V. The client requests the payment of a surseance;
VI. The client has no (or more) decision-making power over his / her ability.
2. If any of the facts or circumstances described here occur, the other party will immediately inform PIXELTHIS by registered letter.
3. If the agreement is terminated pursuant to this article, the Client shall pay 30% of the agreed price immediately upon payment of damages, without prejudice to the responsibility of the Client already repayed by PIXELTHIS and incurred costs and without prejudice to the right By PIXELTHIS to claim the entire damage.
4. In the event of a dissolution pursuant to this article, all received terms will primarily be deducted from the costs, then deducted from interest accrued and finally deducted from principal and current interest.

Article 13 Other Appointments
1. Client must comply with all, individually made, agreements made both verbally and in writing with PIXELTHIS. These agreements may or may not be limited in the agreement. These terms and conditions also apply to the terms and conditions.
2. PIXELTHIS reserves the right to change these terms and conditions without prior notice to the client and / or third parties.

Article 14 Disputes
1. PIXELTHIS is authorized to consider the agreement with the client without further notice and without prior judicial intervention with immediate effect, in full or in part, if the client fails to fulfill any obligation under the agreement.
2. Only Dutch law shall apply to all agreements entered into under these terms and to the agreements which result therefrom. All disputes arising from agreements concluded under these terms and agreements resulting therefrom shall, unless the canton court is competent in such a dispute, be brought to the exclusive jurisdiction of the district court in which PIXELTHIS is located, Including the provision of provisional provisions.
3. Where an article of these terms or part thereof is not found to be valid by the competent court, the other articles shall remain in full force.

Questions?