Image
Reach us: +31 36 535 47 96
hello[at]pixelthis.nl
Privacy, Disclaimer, Algemene Voorwaarden
Image

Deze pagina wordt gebruikt om gebruikers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie wanneer iemand beslist om onze website te gebruiken. 

Privacy - Algemeen
Onze website is voornamelijk bedoeld als eerste kennismaking met ons, ons bedrijf, onze manier van werken en onze projecten.
Wij hebben totaal geen intentie om gegevens van u, als onze digitale bezoeker, op te slaan en/of onze bezoekers te volgen.
Voor alle transparantie; wij hebben alleen Google-analytics op onze website waarmee we anonieme gegevens krijgen over degenen die onze website bezoekt.
Verder hebben we enkel linkjes naar de diverse social media kanalen, maar deze niet op enige manier ge-embed.
Ons contactformulier gaat rechtstreeks naar ons en de gegevens die we daar in vragen lijken ons relevant voor een eerste kennismaking.
De gegevens die we daaruit krijgen slaan wij op in ons adressenbestand op de harde schijf van onze computer. Desgewenst zullen we die direct verwijderen.
Wij zullen uw gegevens nooit doorspelen aan derden tenzij u daar zelf expliciet om hebt gevraagd.

Mocht u op enige manier toch iets vinden waarmee wij onbedoeld gegevens van u opslaan of achterhalen, dan horen we dat heel graag van u zodat we daar directe actie op kunnen ondernemen.

Wij wensen u veel plezier met deze eerste kennismaking en hopen u ook snel eens persoonlijk te ontmoeten.

AVG/GDPR & Privacy
Als u ervoor kiest om onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie met betrekking tot dit beleid. De Persoonlijke Informatie dat we verzamelen wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de service. We zullen uw informatie niet gebruiken of delen met iemand anders dan zoals beschreven in dit Privacybeleid. 
De voorwaarden die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, die hieronder te vinden zijn tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid. 

Informatie verzamelen en gebruiken 
Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze service, kunnen we vereisen dat u ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.
De website maakt mogelijk gebruik van services van derden die eventueel informatie verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren. 

Loggegevens 
We willen u informeren dat wanneer u onze website gebruikt, in het geval van een fout in onze website we gegevens verzamelen en informatie (via producten van derden) op uw device met de naam Loggegevens. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals uw apparaat Internet Protocol ("IP") adres, apparaatnaam, besturingssysteemversie, de configuratie van de app bij gebruik van onze website, de tijd en datum van uw gebruik en andere statistieken. 

koekjes / Cookies
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak wordt gebruikt als anonieme unieke ID. Deze worden verzonden naar uw browser vanaf de website die u bezoekt en worden opgeslagen op het interne geheugen van uw device/apparaat. 
Onze website gebruikt deze "cookies" niet expliciet. De website kan echter de code van derden en de bibliotheken die "cookies" gebruiken gebruiken om informatie te verzamelen en om hun diensten te verbeteren. U hebt de mogelijkheid deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie wordt naar uw apparaat verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u sommige delen van deze service mogelijk niet gebruiken. 

Dienstverleners 
We kunnen om de volgende redenen gebruik maken van bedrijven en personen of diensten van derden:
* Om onze service te vergemakkelijken;
* Om de Service namens ons te leveren;
* Servicegerelateerde services uitvoeren; of
* Om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt.
We willen gebruikers van deze Service informeren dat deze derden toegang hebben tot uw Persoonlijke Informatie. De reden is om de taken uit te voeren die in onze naam aan hen zijn toegewezen. Ze zijn echter verplicht om de informatie voor geen enkel ander doel openbaar te maken of te gebruiken. 

Veiligheid 
We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke informatie, dus we streven er naar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om het te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele wijze van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is, en we kunnen dus absolute veiligheid niet garanderen. 

Links naar andere sites 
Onze website en bijbehorende service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar die site geleid. Mocht deze site niet door ons worden beheerd raden wij u ten zeerste aan om het Privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden. 

Privacy van kinderen 
Onze Services richten zich niet tot iemand onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13. In het geval we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie heeft gedeeld, verwijderen we dit onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact op met ons zodat we zal in staat zijn om noodzakelijke acties te doen. 

Wijzigingen in dit privacybeleid 
We kan ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom wordt u geadviseerd deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen worden van kracht onmiddellijk nadat ze op deze pagina zijn gepost. 

Neem contact met ons op 
Als u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacybeleid, aarzel niet om contact op te nemen met ons (via e-mail: info@pixelthis.nl of telefonisch: 036 535 47 96)

Disclaimer website

PIXELTHIS B.V. (Kamer van Koophandel: 60925248), hierna te noemen Pixelthis, verleent u hierbij toegang tot www.pixelthis.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie, teksten, films, afbeeldingen en andere materialen.
Pixelthis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

AVG/GDPR & Privacy - Algemeen
Onze website is voornamelijk bedoeld als eerste kennismaking met ons, ons bedrijf, onze manier van werken en onze projecten.
Wij hebben totaal geen intentie om gegevens van u, als onze digitale bezoeker, op te slaan en/of onze bezoekers te volgen.
Voor alle transparantie; wij hebben alleen Google-analytics op onze website waarmee we anonieme gegevens krijgen over degenen die onze website bezoekt.
Verder hebben we enkel linkjes naar de diverse social media kanalen, maar deze niet op enige manier ge-embed.
Ons contactformulier gaat rechtstreeks naar ons en de gegevens die we daar in vragen lijken ons relevant voor een eerste kennismaking.
De gegevens die we daaruit krijgen slaan wij op in ons adressenbestand op de harde schijf van onze computer. Desgewenst zullen we die direct verwijderen.
Wij zullen uw gegevens nooit doorspelen aan derden tenzij u daar zelf expliciet om hebt gevraagd.

Mocht u op enige manier toch iets vinden waarmee wij onbedoeld gegevens van u opslaan of achterhalen, dan horen we dat heel graag van u zodat we daar directe actie op kunnen ondernemen.

Wij wensen u veel plezier met deze eerste kennismaking en hopen u ook snel eens persoonlijk te ontmoeten.

Beperkte aansprakelijkheid
Pixelthis spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pixelthis.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pixelthis nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website liggen bij Pixelthis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pixelthis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 60925248

Audiovisuele media producties, media-advies, concept, (video)marketing

Artikel 1 Algemene bepalingen
1. In deze voorwaarden zal worden verstaan onder
Opdrachtnemer: Pixelthis B.V., kantoorhoudende te Almere aan de Wisselweg 33, 1314 CB
Hierna te noemen: PIXELTHIS
Opdrachtgever: diegene met wie PIXELTHIS een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van diensten waaronder het (doen)produceren van audio- visuele communicatie uitingen, het vormgeven, uitwerken en schrijven van (reclame) uitingen in de ruimste betekenis van het woord, alsmede advies en bemiddeling in genoemde diensten en/of werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die PIXELTHIS met een opdrachtgever sluit, op alle uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en diensten van PIXELTHIS, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en PIXELTHIS.
3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door PIXELTHIS schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.
4. Voorwaarden, met als doel deze voorwaarden te wijzigen, zullen alleen van kracht zijn indien en voor zover zij schriftelijk bevestigd zijn door PIXELTHIS. In dat geval blijven de voorwaarden die niet aangepast zijn, van kracht.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes van PIXELTHIS, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Offertes zijn gedurende 30 dagen geldig tenzij anders is vermeld.
3. PIXELTHIS kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.
4. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
5. Overschrijdingen van offertes als gevolg van (verkoop)condities van leveranciers en andere door PIXELTHIS ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voor zover daarmee in overeenstemming - van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.
6. Kosten voortvloeiende uit misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst als gevolg van het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch berichtenverkeer, zijn gedaan.
7. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht en zullen van tevoren door PIXELTHIS aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. De eventueel daarin vervatte voorstellen mogen in dat geval gebruikt worden door opdrachtgever, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren, doch uitsluitend voor het doel en in omvang als omschreven in artikel 9 (Intellectuele eigendomsrechten).
8. Aan een voorafgaand orienterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van PIXELTHIS ter kennismaking en de presentatie gaat over in een werkbespreking
met mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
9. PIXELTHIS maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een opdracht, waarin kort de werkwijze wordt omschreven en de prijs wordt begroot. De begroting bevat een specificatie van de geldende honoraria (op basis van het door PIXELTHIS gehanteerde uurtarief), bureaukosten, reiskosten en kosten van derden.
Zijn bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet te overzien (bijvoorbeeld omdat deze afhankelijk zijn van de voortgang van de opdracht, van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid te voorspellen) dan worden deze pro memorie opgenomen. De factuur komt in dat geval tot stand op basis van nacalculatie.

Artikel 3 Opdrachten, uitvoering en wijzigingen
1. Een opdracht wordt door PIXELTHIS aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
3. PIXELTHIS is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan PIXELTHIS te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door PIXELTHIS.
6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door PIXELTHIS buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
8. Opdrachtgever is verplicht ook na het tot stand komen van een overeenkomst, ten genoegen van PIXELTHIS zekerheid te stellen voor de betaling van het overeengekomen bedrag, indien zulks naar het oordeel van PIXELTHIS geboden is. Zolang deze zekerheid niet behoorlijk is gesteld, is PIXELTHIS gerechtigd levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan opdrachtgeversverplichting zijn deel van de overeenkomst na te komen en PIXELTHIS schadeloos te stellen.
9. PIXELTHIS zal de opdracht naar beste kunnen, in overeenstemming met de briefing en vanuit haar professionele inzicht vervullen.

Artikel 4 Derden
1. PIXELTHIS is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden te doen verrichten of anderszins, namens en voor rekening van opdrachtgever, ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.
2. Voor schade, kosten en claims als gevolg van handelingen of nalatigheden van derden is PIXELTHIS niet aansprakelijk.

Artikel 5 Prijzen
1. Tenzij anders is vermeld op de opdrachtbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW, reis- en verblijfkosten en eventuele verzend-, transport- en portokosten.
2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst een (1) of meerdere onderdelen van de kostprijs voor PIXELTHIS zijn gestegen, is PIXELTHIS gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen, tenzij verhoging van de overeengekomen prijs op basis van nacalculatie nadrukkelijk is uitgesloten. Indien PIXELTHIS de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt en opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien door opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, die extra kosten met zich meebrengen, is PIXELTHIS gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.
4. Indien niet op basis van een begroting als omschreven in artikel 2 wordt gewerkt, dan is het volgende van toepassing.
Alle prijzen zijn vanaf de hoofvestiging van PIXELTHIS en exclusief BTW. Indien niet of slechts gedeeltelijk op basis van een aanneemsom gewerkt wordt, dan zal de factuur een specificatie naar honoraria (bedrag per uur), reiskosten (bedrag per kilometer), kosten van derden en onvoorziene kosten bevatten.
Totdat de opdracht is afgerond houdt PIXELTHIS zich het recht voor om wijzigingen in die kostenfactoren aan te brengen die voortvloeien uit overheidsmaatregelen, prijswijzigingen van leveranciers van PIXELTHIS of andere omstandigheden die tot kostenverhoging leiden waarop zij geen beslissende invloed kan uitoefenen.

Artikel 6 Betaling
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden op een op de factuur van PIXELTHIS aangegeven wijze, binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.
2. PIXELTHIS draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
3. Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door PIXELTHIS van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop PIXELTHIS tot betaling van deze kosten verplicht is.
4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/ verspreiding door PIXELTHIS van opdrachtgever te zijn ontvangen.
5. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens PIXELTHIS voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto, met een minimum van tenminste 1% per maand (of een gedeelte daarvan) plus 2%.
6. Indien niet binnen de gegeven betalingstermijn aan de betalingsverplichting is voldaan, kan PIXELTHIS alle gegeven kortingen alsnog, en met terugwerkende kracht, factureren inclusief de verschuldigde rente, BTW en eventuele andere kosten.
7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende; deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste EUR 250,- per vordering bedragen.
8. Bij akkoord van offerte vindt een aanbetaling plaats van 50% van dat offertebedrag voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen
9. In geval van faillissement, surseance van betaling, onderbewindstelling, beslag of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever zijn de vorderingen van PIXELTHIS op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 7 Levering, transport en risico
1. Door PIXELTHIS opgegeven leveringstermijn hebben indicatieve strekking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. PIXELTHIS neemt zoveel mogelijk overeengekomen levertijden in acht, doch overschrijding hiervan levert geen verzuim of aansprakelijkheid op aan de zijde van PIXELTHIS.
Het enkele overschrijden van de leveringstermijn door PIXELTHIS kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij schriftelijke overeenkomst is bedongen, en geeft opdrachtgever geen recht zijn opdracht te annuleren.
3. Bij niet-tijdige aflevering dient opdrachtgever PIXELTHIS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen biedt PIXELTHIS in geval van productie van film, muziek en/of een combinatie van beide(n) de opdrachtgever eenmaal de gelegenheid het product te beoordelen, waarna noodzakelijke wijzigingen, na schriftelijke opgave door de opdrachtgever, door PIXELTHIS worden verwerkt.
5. Het is PIXELTHIS toegestaan 10% meer of minder te leveren dan waarvoor opdracht is gegeven. Het meerwerk zal in rekening worden gebracht en het minderwerk zal worden verrekend.
6. De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, door overdracht van de overeengekomen producten van PIXELTHIS aan de opdrachtgever of de aangewezen transporteur, alsmede door ondertekening van een leveringsverklaring
7. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer PIXELTHIS de zaken door een schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.
Indien de volledige informatie, die naar de mening van PIXELTHIS nodig is om de opdracht uit te voeren, niet tijdig in haar bezit is, zal door PIXELTHIS en in overleg met opdrachtgever een nieuwe afleveringsdatum vastgesteld worden na ontvangst van de noodzakelijke informatie.
8. Indien de opdrachtgever aan PIXELTHIS verzoekt de geleverde producten tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer PIXELTHIS de geleverde producten aan de opdrachtgever heeft overgedragen. In het geval dat de opslag in opdracht van opdrachtgever gebeurt, treedt PIXELTHIS slechts op als intermediair en is PIXELTHIS gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
9. Indien is overeengekomen dat PIXELTHIS het transport verzorgt, bepaalt PIXELTHIS op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
10. Wanneer de zaken geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever in gebruik zijn genomen vervalt het recht van koper tot herstel, vervanging of schadevergoeding wegens een gebrek in de nakoming.
11. In de gevallen dat:
a. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, of;
b. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling of wettelijke schuldsaneringsregeling wordt aangevraagd en/of verleend, onder curatele wordt gesteld, op zijn zaken of een gedeelte daarvan conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
c. opdrachtgever zijn bedrijf of een gedeelte daarvan liquideert of stillegt; heeft PIXELTHIS het recht de overeenkomst op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht op vergoeding van de schade en kosten.
12. Overdracht van een productie, in het bijzonder het recht van gebruik als omschreven in artikel 9 vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico ligt vanaf levering bij opdrachtgever.
13. Opdrachtgever dient een geleverde productie bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste productie geleverd is;
b. of de geleverde productie voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient opdrachtgever binnen acht dagen na levering deze schriftelijk aan PIXELTHIS te melden.
Niet zichtbare gebreken dient opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering schriftelijk te melden aan PIXELTHIS.
Indien de gebreken of tekorten ontoelaatbaar zijn, heeft opdrachtgever uitsluitend recht op vervanging van de productie of aanvulling van het tekort.

Artikel 8 Vrijwaring en Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om de productie die in overeenstemming met de omschrijving van de opdracht is geproduceerd waarbij PIXELTHIS vertrouwt op de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens - op onjuistheden en onzorgvuldigheden te controleren. Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de productie. Hij vrijwaart PIXELTHIS ter zake tegen iedere aansprakelijkheid door derden.
2. De opdrachtgever vrijwaart PIXELTHIS voor alle aanspraken van derden terzake van gebrekkige producten in de zin van productaansprakelijkheidsbepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
3. Indien de op drachtgever aan PIXELTHIS informatiedragers, elektronische bestanden, of software en dergelijke verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
4. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem/haar geleverde zaken die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan normaal te stellen veiligheidseisen.
5. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die PIXELTHIS aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde PIXELTHIS effectief vrijwaart. PIXELTHIS zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
6. PIXELTHIS zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, diefstal of schade aan goederen van opdrachtgever, behoudens er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PIXELTHIS.
7. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering.
8. De aansprakelijkheid van PIXELTHIS is beperkt tot de door opdrachtgever geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van PIXELTHIS. Verder is de aansprakelijkheid beperkt tot het geoffreerde of gefactureerde bedrag waarop de schade betrekking heeft, doch niet meer dan het bedrag per gebeurtenis dat de verzekeraar van PIXELTHIS ten hoogste uitkeert.
PIXELTHIS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst.
Voor zover schade door de aansprakelijkheidsverzekering van PIXELTHIS wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PIXELTHIS beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering.
9. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van PIXELTHIS ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is PIXELTHIS nimmer verplicht.
Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van PIXELTHIS niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van PIXELTHIS beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
10. De aansprakelijkheid van PIXELTHIS voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten, Rechten en Eigendomsvoorbehoud
1. Pixelthis is een bij het Benelux-merkenbureau geregistreerd en gedeponeerd beeld- en woordmerk.
2. Het auteursrecht, het recht van, film, beeldmateriaal, concept, tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder tekst- en/of beeldontwerp (voorlopig of definitief), tekening, model of andere vormgevingen, berust bij PIXELTHIS, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ook indien opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
3. PIXELTHIS behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van (invorderings)kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
4. Wanneer niet schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde in voorgaande slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in hetgeen in opdracht door PIXELTHIS vervaardigd is aan te (doen) brengen, tenzij anders overeengekomen. Bij ingrijpende wijziging van het door PIXELTHIS geleverde werk die niet de goedkeuring van PIXELTHIS heeft, kan PIXELTHIS het gebruik verbieden.
6. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
7. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht PIXELTHIS hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
8. PIXELTHIS heeft jegens de opdrachtgever een retentierecht op alle zaken en gelden die PIXELTHIS uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.
9. PIXELTHIS blijft ten alle tijden eigenaar van het ruwe geluids- en beeldmateriaal dat tot het product heeft geleid.
10. Alle door PIXELTHIS in het kader van de opdracht vervaardigde of gekochte zaken, waaronder in ieder geval decor en decorstukken, storyboards, films en filmfragmenten, blijven het eigendom van PIXELTHIS.
11. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet, Wet op de Naburige Rechten of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten, zoals enig recht van industriele of intellectuele eigendom, van derden en vrijwaart hij PIXELTHIS voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiele als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde PIXELTHIS binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkings- onderhandelingen noodzakelijk is.
12. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
13. PIXELTHIS is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op de titelrol of anderszins mits op een bij het medium gebruikelijke wijze.
14. PIXELTHIS geeft de opdrachtgever geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de zaken tot herhaald gebruik.
15. PIXELTHIS zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn het geleverde werk ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit te gebruiken.
16. Alle rechten behorende bij de werkzaamheden/bijdrage van opdrachtnemer berusten bij opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen. Dat wil zeggen dat alle rechten genoemd in de Wet op de Naburige Rechten en van de rechten van de Auteurswet 1912 niet uit handen worden gegeven, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Daarnaast zullen alle rechten tot openbaarmaking, herhaling, vastlegging, verveelvoudiging en verspreiding van zijn bijdrage in en aan de productie niet worden overgedragen aan de producent/ opdrachtgever, maar in bruikleen worden gegeven tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen behouden het onvoorwaardelijke recht de prestatie/ uitoefening/productie van opdrachtnemer te exploiteren op welke wijze heden of toekomst ook bekend, zulks uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen. Opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen alleen heeft/hebben het recht de in dit artikel bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, c.q. terzake daarvan licenties te verstrekken aan derden.

Artikel 10 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beeindiging van de opdracht.

Artikel 11 Overmacht
1. In geval PIXELTHIS door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. 2. Onder overmacht wordt verstaan: tekort of ziekte van personeel, oorlog, burgerlijke onrust, oproer, vuur of andere rampen, tekorten aan materialen benodigd voor het uitvoeren van een opdracht, gebrek aan voorraden, additieven of brandstof, instorten van de bedrijfsruimte, stakingen, uitsluitingen, overheidsinmenging, wegvallen van het transport, extreme weersomstandigheden en alle overige omstandigheden buiten controle van PIXELTHIS, onafhankelijk of zij gebeuren in eigen ruimte, bij leveranciers of de verzenddienst, dan wel zodanige wijziging van omstandigheden dat verder nakomen van de verplichtingen redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Ook indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PIXELTHIS haar verbintenis had moeten nakomen, heeft PIXELTHIS het recht zich op overmacht te beroepen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PIXELTHIS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door PIXELTHIS niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. De opdrachtgever dient in geval van verhindering of uitstel van de overeengekomen werkzaamheden PIXELTHIS onverwijld - minimaal achtenveertig (48) uur voor aanvang van de werkzaamheden - te informeren. Bij verhindering door aantoonbare overmacht, zal een proportioneel deel van de afgesproken vergoeding in mindering worden gebracht zulks, uitsluitend ter beoordeling van PIXELTHIS. Indien de opdrachtgever, PIXELTHIS niet tijdig op de hoogte brengt van de verhindering, of wanneer overmacht als grond van verhindering niet naar tevredenheid aantoonbaar kan worden gemaakt, waardoor de doorgang van de werkzaamheden in gevaar komt, of de werkzaamheden komen te vervallen, zullen alle kosten die moeten worden gemaakt om een oplossing te vinden op de opdrachtgever worden verhaald, met een minimum van € 250,-
Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die moeten worden gemaakt met betrekking tot invordering van het aan PIXELTHIS verschuldigde bedrag zullen tevens voor rekening van de opdrachtgever zijn. De verschuldigde kosten dienen veertien (14) dagen na verzending van de factuur te worden voldaan op het desbetreffende rekeningnummer van PIXELTHIS. Voor elke maand of een gedeelte daarvan is een twaalfde (12e) gedeelte van de wettelijke rente verschuldigd, zoals bedoeld in artikel 6:119 van het BW en bedraagt tenminste 1% per maand of een gedeelte daarvan .
4. PIXELTHIS kan aan opdrachtgever een schadevergoeding vragen indien de verhindering of overmacht een gevolg is van zaken waarover de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst geen of onjuiste inlichtingen heeft verstrekt.
5. Indien PIXELTHIS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde deel geen zelfstandige waarde heeft.
6. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen altijd bereikbaar te zijn voor PIXELTHIS, in verband met onvoorziene omstandigheden.

Artikel 12 Ontbinding
1. PIXELTHIS is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
I. de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen;
II. de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen;
III. na het sluiten van de overeenkomst PIXELTHIS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
IV. de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; V. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
V. de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
VI. de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid heeft over zijn/haar vermogen.
2. Indien een van de hier omschreven feiten of omstandigheden zich voordoet, stelt de andere partij PIXELTHIS hiervan onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever ter zake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door PIXELTHIS verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van PIXELTHIS om de gehele schade in rechte te vorderen.
4. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 13 Overige afspraken
1. Opdrachtgever dient zich aan alle, individueel gemaakte, afspraken te houden die zowel mondeling als schriftelijk zijn gemaakt met PIXELTHIS. Deze afspraken kunnen al dan niet limitatief, in de overeenkomst worden vermeld. Ook op deze afspraken zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
2. PIXELTHIS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling naar opdrachtgever en/of derden.

Artikel 14 Geschillen
1. PIXELTHIS is bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.
2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin PIXELTHIS gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
3. Wanneer een artikel van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan door de bevoegde rechter niet rechtsgeldig wordt bevonden, blijven de andere artikelen onverkort van toepassing.